Τι είναι η πράσινη στέγη

Η πράσινη στέγη ή και ζωντανή στέγη είναι ένα σύστημα στέγης που ενσωματώνει βλάστηση, όπως φυτά, χόρτα ή ακόμα και μικρά δέντρα, για να καλύψει μέρος ή ολόκληρη την επιφάνεια της οροφής ενός κτιρίου. Αυτός ο τύπος συστήματος στέγης προσφέρει πολυάριθμα περιβαλλοντικά και αισθητικά οφέλη. Βοηθά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στη μείωση της επίδρασης της αστικής θερμικής νησίδας, στη διαχείριση της απορροής των ομβρίων υδάτων, στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, στην παροχή μόνωσης και στη δημιουργία χώρων πρασίνου σε αστικά περιβάλλοντα. Τα φυτά και το έδαφος σε μια πράσινη στέγη παρέχουν φυσική μόνωση και απορροφούν το νερό της βροχής, το οποίο μπορεί να μειώσει το φορτίο στα συστήματα διαχείρισης όμβριων υδάτων και να βοηθήσει στην άμβλυνση των επιπτώσεων των έντονων βροχοπτώσεων.

Μια πράσινη στέγη υποδεικνύει πως η ένταξη λύσεων βασισμένων στη φύση μπορούν να συνεισφέρουν στο αστικό περιβάλλον και σε μια πιο ελκυστική πόλη. Επιπλέων, μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις της αστικοποίησης και της κλιματικής αλλαγής. Σε τοπικό επίπεδο, οι πράσινες στέγες βοηθούν στην προστασία της βιοποικιλότητας και δημιουργούν ένα σημείο που ευνοεί την ανάπτυξή της, ενώ ταυτόχρονα συνδράμουν στην προώθηση της ιδέας της πράσινης πόλης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Οι πράσινες στέγες θεωρούνται παράδειγμα λύσεων βασισμένων στη φύση (nature-based solutions) που παρέχουν υπηρεσίες και λειτουργίες οικοσυστημάτων σε διαφορετικό βαθμό. Όταν ενσωματωθούν και αναπαραχθούν στην πόλη, μαζί με άλλες λύσεις βασισμένες στη φύση, ως αποκεντρωμένα συστήματα, ενισχύεται η επίδραση των υπηρεσιών και των λειτουργιών τους. Η ευκαιρία να πυροδοτήσουμε μια μεταμόρφωση στις πόλεις είναι να τις θεωρήσουμε ως ζωντανό οργανισμό.

Επομένως, για να υπάρξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με ολιστική άποψη, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πράσινων και γκρίζων υποδομών. Οι πράσινες λύσεις διαδίδονται μέσα, πάνω και γύρω από τα κτίρια, σε διαφορετικές κλίμακες (κτήριο, γειτονιά και πόλη). Επιπλέον, το αστικό τοπίο θα ταιριάζει στο μέλλον όταν συνδυάζει τη βιολογία και την τεχνολογία για την ανθρώπινη ευημερία και ασφάλεια και θεωρεί τις περιοχές ως μια συνέχεια ροών. Τα κτίρια με αυτήν την προσέγγιση δεν είναι πλέον στατικά στοιχεία της πόλης, αλλά αντιθέτως είναι δυναμικά και διαδραστικά στοιχεία με το περιβάλλον και τους κατοίκους τους.

Αν και οι πράσινες στέγες έχουν μακρά ιστορία, μόλις πρόσφατα, θεωρήθηκαν τεχνητά οικοσυστήματα, σχεδιασμένα με βάση την επιστημονική γνώση και βασιζόμενα σε τεχνικές οδηγίες και πρότυπα. Είναι εξ ορισμού συστήματα που εγκαθίστανται σε μια τεχνητή κατασκευή και περιλαμβάνουν βλάστηση φυτεμένη πάνω σε υπόστρωμα ακολουθούμενη από διαφορετικά στρώματα, ανάλογα με τον τύπο της πράσινης στέγης.

Ενσωμάτωση στο δομημένο περιβάλλον των λύσεων βασισμένων στη φύση
(Πηγή: Calheiros C.S.C., Stefanakis, A.I, 2021. Green Roofs Towards Circular and Resilient Cities. Circ.Econ.Sust. 1, 395–411)

Οι πράσινες στέγες είναι λύσεις βασισμένες στη φύση, γνωστές και ως φυτεμένες στέγες, οικολογικές στέγες ή ζωντανές στέγες, που περιλαμβάνουν ένα σύστημα με διαφορετικά στρώματα. Αυτά τα συστήματα περιλαμβάνουν ροές ενέργειας, νερού, θρεπτικών ουσιών και πολύ συγκεκριμένους οργανισμούς που κανονικά δεν ποσοτικοποιούνται και δεν αποτιμώνται σωστά. Μπορούν να ταξινομηθούν, σύμφωνα με τις τυπικές οδηγίες, ως εντατικές, ημι-εντατικές και εκτεταμένες, ανάλογα με τη δομική τους σύνθεση και τις προδιαγραφές συντήρησης

Τυπικά στρώματα διατομής πράσινων στεγών και ταξινόμηση (όχι σε κλίμακα)
(Πηγή: Calheiros C.S.C., Stefanakis, A.I, 2021. Green Roofs Towards Circular and Resilient Cities. Circ.Econ.Sust. 1, 395–411)

Οι πράσινες στέγες βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων παρέχοντας καλύτερη μόνωση στη δομή του κτηρίου, μειώνοντας έτσι την ενεργειακή απαίτηση για ψύξη ή θέρμανση. Μειώνουν επίσης τη συγκέντρωση των ατμοσφαιρικών ρύπων, δεσμεύουν άνθρακα, μειώνουν τον αστικό θόρυβο, ενισχύουν την αστική βιοποικιλότητα και παρέχουν αισθητικά οφέλη και οφέλη για την υγεία. Οι πράσινες στέγες είναι μια λύση βασισμένη στη φύση που συμβάλλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ως εκ τούτου, αυτό το έργο ευθυγραμμίζει το όραμα και το πεδίο εφαρμογής του με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα.